วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2550

สำหรับครูคณิตศาสตร์

การหารเศษส่วน คลิก
สร้างโจทย์สมการ คลิก
สร้างโจทย์การคูณ คลิก
สร้างโจทย์นาฬิกา คลิก
สร้างใบงานเลขคณิต คลิก
ใบงานเรื่องเวลา คลิก
คัดลายมือ E คลิก
สร้างใบงานคณิต 1 คลิก
สร้างใบงานคณิต 2 คลิก
ใบงานค่าประจำหลัก คลิก
ใบงานเรื่องการหาร คลิก
สร้างใบงานคณิต 3 คลิก
ใบงานเศษส่วน คลิก
ใบงานการคูณ คลิก
สร้างใบงานคณิต 4 คลิก
ใบงานตัวประกอบ คลิก
การหา หรม .คลิก
แยกตัวประกอบ คลิก
หา ครน. หรม. คลิก
อธิบายเศษส่วน คลิก
การหาจุดตัด คลิก
สอนเรื่องมุม คลิก
กราฟกับเกม คลิก
คณิตคิดสนุก คลิก

ไม่มีความคิดเห็น: